Ogólny zarys romantyzmu.

Romantyzm jest to nurt ideowy oraz artystyczny który dominował w sztuce, literaturze, oraz filozofii europejskiej w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku, co datuje się pomiędzy oświeceniem, a pozytywizmem. Sam początek romantyzmu w Niemczech i Anglii datuje się na lata 1800-1830, zaś w innych krajach narodził się w granicach 1820 roku.

 

Pełen okres nurtu, znacznego rozkwitu trwał do Wiosny Ludów, początek lat pięćdziesiątych dziewiętnastego wieku przyniósł wiele nawet w piśmiennictwie polskim liczne zapowiedzi nowych prądów, nowych światopoglądów, oraz tendencji artystycznych. Bardzo trudno jest określić romantyzm, ponieważ jest znacznie zróżnicowana, istnieją różnice pomiędzy literaturami poszczególnych narodów. Bardzo ważne jest, że romantycy z reguły nie pisali tekstów programowych, unikali wszelkie wskazania, unikali wytyczania zasad stylu. Ceniono nade wszystko wolność wypowiedzi, bardzo ważnym kryterium w ocenie ich dzieł jest oryginalność, odmienność od wybudowanych wzorów. Romantyzm został zdecydowanie ukształtowany dzięki ważkimi wydarzeniami historycznymi, można przytoczyć na przykład Wielkie Rewolucje Francuskie, która obaliła system feudalny, dążyła do wolności, swobody naszego ducha.

 

Rozkwit epoki w Niemczech i Anglii określany jest na lata wojen Napoleona, gdzie rozwijał się ideał narodowy, jego rozwój, ale także rewolucje, które kształtowały rozumienie patriotyzmu, obywatelskich obowiązków, wszelkich praw, wolności jednostki ludzkiej. W epoce romantyzmu odrzucono oświeceniowego zbliżenia się do Boga, poprzez na przykład kontakt z naturą lub mistyczne uniesienia, natury, historii. Zostały wprowadzone nowe spojrzenia na związki człowieka z naturą, gdzie podjęto próbę rozwiązania zagadki jej siły, istoty, co widać było na przykład widoczne w fascynacji żywiołami, nie zwykle groźnymi zjawiskami przyrody. Człowiek został uznany na istotę najdoskonalszą, gdzie porównywana jest wręcz z Bogiem. Uważano, że jednostka ma ogromne możliwości, gdzie może decydować o kształcie świata, historii.

You may also like...

Comments are closed.